Bewakingscamera gezocht?  Alarmsystemen laten plaatsen? Een Beveiligingscamera bedrijf levert slimme systemen tegen prijzen die bijna net zo scherp zijn als onze camerabeelden. Wat we natuurlijk niet willen, is bestolen of overvallen worden. Ook vindt de gemiddelde Belg  er weinig aan als zijn spullen worden vernield. Een van de beste manieren om dit te voorkomen of om naderhand de daders te pakken is het plaatsen van een camerasysteem. Een camerasysteem is systeem van één of meerdere camera’s die zijn aangesloten op een recorder. In de tegenwoordige tijd zijn het ip- of netwerkcamera’s die via het computernetwerk in verbinding staan met een server of een netwerkrecorder.

Bewakingscamera laten plaatsen

Cameratoezicht is het houden van toezicht op een gebouw, gebied of (groepen) mensen met behulp van bewakingscamera’s. Er zijn verschillende doelen voor cameratoezicht mogelijk, zoals handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar ook verkeerstoezicht, tellingen van personen of voertuigen of crowd-control. Opgenomen beelden kunnen door de politie en het Openbaar Ministerie worden gebruikt voor opsporing en vervolging. De Engelse term voor cameratoezicht en camerabewaking is camera surveillance, en het is (veelal) een vorm van closed-circuit television (CCTV), maar dient daarmee niet verward te worden; het begrip CCTV heeft veel meer toepassingen dan cameratoezicht alleen.
Camera’s worden voor uiteenlopende doelen ingezet. Globaal kan daarbij onderscheid worden gemaakt naar het ‘moment’ waarop de camera effect moet hebben:

Vooraf & preventief

Het doel is potentiële veroorzakers van overlast of plegers van criminaliteit hun gedrag aan te laten passen

Afschrikken mogelijke daders en overlastgevers
Informatie en intelligence
Bewaken en beveiligen personen, objecten
Veiligheidsgevoel verbeteren
Aantrekkelijkheid winkelgebied of woongebied vergroten
Rechtstreeks & proactief
Door rechtstreeks toezicht kunnen incidenten vroegtijdig worden gesignaleerd waarna er een reactie kan worden gegeven waardoor het incident niet (verder) escaleert

Beheer openbare ruimte, leefbaarheid
Verkeerstoezicht
Toezicht tijdens evenementen
Crowd management en crowd control
Handhaving openbare orde en veiligheid
Aansturen toezichthouders
Hulpverlening
Noodhulp
Conflict- en crisishantering
Achteraf & repressief
Door beelden op te nemen kunnen deze achteraf worden gebruikt, bijvoorbeeld als bewijsmateriaal in een rechtszaak of voor een automatische boete

Handhaving milieuzones
Handhaving verkeersovertredingen
Opsporing strafbare feiten
Opleiding en training
Effecten
Het effect van cameratoezicht is moeilijk aan te tonen, omdat cameratoezicht bijna altijd als onderdeel van een pakket aan maatregelen wordt ingevoerd. Ook is goed en gedegen evaluatieonderzoek kostbaar en tijdrovend waardoor het niet vaak wordt uitgevoerd.

Monitorruimte voor cameratoezicht in Alkmaar
Onderzoek dat onomstotelijk aantoont dat camera’s leiden tot een afname van criminaliteit, overlast of onveiligheidsgevoelens is er nog niet. Maar er is ook geen onderzoek dat onomstotelijk heeft aangetoond dat het niet werkt.

Minder criminaliteit

Eén gezaghebbende evaluatie is in 2005 gepubliceerd in opdracht van het Britse Home Office.[1] In zes van de dertien gebieden die werden onderzocht, bleek een ‘relatief substantiële afname van criminaliteit in het cameragebied vergeleken met het controlegebied’ te zijn. Maar slechts in twee gevallen was sprake van een statistisch significant effect en in een van die twee gevallen zou het effect ook een andere oorzaak kunnen hebben. In de andere zeven gebieden nam de criminaliteit toe, maar dat kwam door andere oorzaken dan het cameratoezicht. De evaluaties van cameratoezicht in Nederland laten een gemengd beeld zien over de effecten van cameratoezicht. In het onderzoek voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit 2010 (gepubliceerd in 2011) blijkt dat het effect van cameratoezicht op objectieve veiligheid niet eenduidig is. In drie (van de elf) evaluaties wordt een afname van geweld geconstateerd, maar in twee andere evaluatie werd juist een stijging geconstateerd. In vijf gemeenten is een afname van overlast en/of vandalisme gemeten en in twee gemeenten juist een toename.[2]

Gevoel van veiligheid

Het gevoel van onveiligheid daalde (volgens hetzelfde Britse onderzoek dat hierboven werd genoemd) in twaalf van de dertien gebieden, maar slechts in drie gebieden was sprake van een afname die sterker was dan in het controlegebied. Die afname was echter nergens statistisch significant. Volgens de Nederlandse meta-evaluatie namen veiligheidsgevoelens toe in vijf gemeenten. In de andere gemeenten was de eventuele verandering van het veiligheidsgevoel niet (goed) onderzocht.

Opsporing en vervolging

Opgenomen beelden kunnen worden gebruikt voor opsporing en vervolging na strafbare feiten. Over deze opbrengst van cameratoezicht is nauwelijks informatie beschikbaar. In veel evaluaties wordt op basis van anekdotisch bewijs uit interviews opgemerkt dat opgenomen beelden volgens de betrokkenen ‘regelmatig’ worden gebruikt. Maar harde cijfers ontbreken. Dat komt doordat opgenomen beelden op diverse manieren en op verschillende momenten in de ‘keten’ een rol kunnen spelen. Een verdachte kan tijdens een verhoor te horen krijgen dat er belastende camerabeelden zijn en vervolgens een bekennende verklaring afleggen, zonder dat de beelden worden getoond. Die bekennende verklaring wordt dan opgevoerd als bewijsmiddel in de rechtszaak en niet de beelden zelf. Ook is het mogelijk dat de politie de beelden gebruikt om een volgende stap in het opsporingsonderzoek te zetten, bijvoorbeeld door een verdachte te elimineren van een onderzoek. Dat soort opbrengsten van camerabeelden worden niet systematisch geregistreerd en zijn voor onderzoekers dan ook niet beschikbaar.

Goede camerabewaking is een absolute must have. Steeds vaker wordt de veiligheid van uw bedrijfspand of woning op de proef gesteld door overvallen of andere risicofactoren. Camerabeveiliging wordt hedendaags dan ook steeds vaker toegepast door bedrijven en particulieren, mede omdat de prijs van een camerasysteem enorm is gedaald te laatsten jaren vinden nu ook veel particulieren de weg naar een camerasysteem. Echter het is niet altijd even vanzelfsprekend dat de dader in goede opnamekwaliteit op de beveiligingscamera staat. Door uw woning of bedrijfspand te laten beveiligen met professionele beveiligingscamera (‘s), bent u er zeker van dat uw eigendommen goed bewaakt worden.


Camerabewaking

Overweeg je camerabewaking in je zaak, woning of gemeente? Goed idee! Maar bereid je dan wel goed voor: informeer je en maak de juiste keuzes voor een optimale beveiliging. Bekijk hier alvast de meestgestelde vragen van onze klanten. Je vindt hier algemene informatie, technische informatie, hulp bij installatie en alles over wetgeving. Is er toch iets over camerabeveiliging dat je niet terugvindt of wil je een offerte op maat laten maken, laat het ons zeker weten.

Trium camerabewaking

Camerabewaking is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Opgenomen beelden van bewakingscameras worden bijvoorbeeld steeds vaker gebruikt om twijfel op te heffen en zelfs als aanvullend bewijs bij misdaden.

Wilt u vandaag niet investeren in de aankoop van camerabeveiliging, dan kan u bij Trium ook kiezen voor een renting formulevan surveillance camera’s en toebehoren. Trium biedt verschillende oplossingen.